El client ens planteja que pateix repetides incidències en el subministrament elèctric de la seva instal·lació. Continuïtat de servei anòmala amb tot el que això li representa de pèrdues de temps i costos. Es troba d’igual manera salts intempestius de les proteccions diferencials sense causes aparents de defecte i sense cap relació horària o càrregues.

La solució

Es va procedir a fer un anàlisis exhaustiu tant dels tipus de protecció com la comprovació d’aïllament en cablejats i càrregues.

Es comproven selectivitats de diferencials horitzontals i verticals.

Seguidament un estudi de qualitat de xarxa on es va demostrar un alt percentatge de THD > 60% (Tassa Distorsió Harmònica).

El resultat

Es va optar per la Instal·lació d’un filtre d’harmònics actiu de la família AccuSine PCS+ Schneider Electric.

Dimensionat per les necessitats del client, es van aconseguir diversos estalvis directes:

– Solucionar els salts intempestius de proteccions, aconseguint un subministrament sense talls proporcionant una producció continuada.

– Correcció del factor de potencia (inclou els THD), evitant  possibles penalitzacions per part de la subministradora elèctrica en un futur immediat.

– Equilibri de càrregues en les fases , evitant descompensació de tensions i millor rendiment amb els equips trifàsics.

Ves al contingut