El Consell comarcal d´Osona, l´empresa mixta depuradores d´osona SL i l´agència Catalana de l´aigua sol·liciten l´execució del projecte d´una planta d´aprofitament energètic de biogàs. El gas que s´alliberava en el procés de tractament de fans es cremava en una torxa, sense reaprofitar-se.

La solució

Posaré en marxa un instal·lació a la planta que permetés aprofitar el gas metà que s’origina en la fermentació dels digestors de fang i, així, produir energia elèctrica per exportar a la xarxa. Especial atenció a la gestió i control del procés amb automatismes i scada rockwell Automation.

El resultat

D’aquesta manera, s’obtenen uns ingressos –els càlculs apunten a prop de 1.000 euros al dia– que permeten reduir el cost elèctric que representa el mateix funcionament de la planta..

Els càlculs apunten que en un termini d’uns tres anys la inversió estarà amortitzada. Fins ara, una part d’aquest gas generat en el procés de depuració de l’aigua residual urbana ja s’aprofitava per les calderes, però la major part es cremava en una torxa. La depuradora de Vic tracta 22.000 metres cúbics d’aigua diaris

Skip to content